Obchodní podmínky konference „Nejlepší školící mozky“

Čl. I. – Úvodní ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen“obchodní podmínky“) upravují podmínky poskytovaní služeb spočívající v umožnění účasti na konferenci „Nejlepší školící mozky“ pořádanou společností Motivace a úspěch s.r.o.., se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 49, IČ 02624109, DIČ: CZ02624109 (dále jen „organizátor“), která se uskuteční dne 11. 10. 2017 v Grandior Hotel Prague (dále jen „Konference").

2.    Účast na konferenci je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené prostřednictvím internetových stránek www.NejlepsiMozky.cz, případně osobně v hotovosti v den konání Konference, na místě konání Konference, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi organizátorem Konference a třetími osobami jako účastníky Konference (dále jen „účastníci").

3.    V ceně základní vstupenky je celodenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce v rozsahu uvedeném na internetových stránkách www.NejlepsiMozky.cz.

4.    Součástí obchodních podmínek jsou i sdělení uveřejněné na internetových stránkách www.NejlepsiMozky.cz.

Čl. II. – Realizace objednávky, uzavření Smlouvy

1.    Vstupenku dle své volby si může účastník objednat prostřednictvím řádně vyplněného
a odeslaného elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) uveřejněného
na internetové stránce www.NejlepsiMozky.cz. Účastník je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit řádně a pravdivě.

2.    K uzavření Smlouvy mezi účastníkem a organizátorem dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného organizátorem účastníkovi. Potvrzení bude účastníkovi zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce). Účastník se zavazuje uzavřením Smlouvy uhradit cenu za poskytované služby. V případě zakoupení vstupenky v místě konání Konference, bude Smlouva uzavřena okamžikem uhrazení vstupenky.

3.    Odesláním objednávky (resp. přihlášky), příp. osobním převzetím obchodních podmínek, účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4.    Účastník, který uhradil celou částku za vstupenku, obdrží před začátkem Konference, a to na místě konání Konference, vstupenku ve formě průkazky účastníka Konference - opravňující k účasti na Konferenci, na které bude uvedeno jméno, příjmení a příp. název firmy. Účastník je povinen, na požádání organizátora, prokázat svojí totožnost dokladem totožnosti. V případě, že osoba požadující vstup na Konferenci neprokáže na požádání Organizátora svoji totožnost, bude jí na Konferenci vstup odmítnut. Účastník je povinen mít vstupenku ve formě průkazky účastníka Konference po celou dobu konání Konference u sebe a na vyzvání ji předložit Organizátorovi, či osobě jím pověřené.

Čl. III. – Ceny vstupenek a platební podmínky

1. Ceny vstupenek na Konferenci jsou uvedeny v objednávkovém formuláři na webové stránce www.NejlepsiMozky.cz.

2. Organizátor neumožňuje úhradu ceny vstupenky na splátky.

3. Účastník je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení ceny vstupenky online platební kartou nebo bankovním převodem. Organizátor akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. Organizátor akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko" z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank a Volksbank. Organizátor akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Účastník je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je cena vstupenky uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího, a to nejpozději jeden pracovní den před konáním Konference. V případě, že platba nebude připsána na účet organizátora nejpozději jeden pracovní den před konáním Konference, bude účastníkovi vydána vstupenka a povolen vstup na Konferenci, pouze po předložení potvrzení o úhradě vstupenky, a to ve formě výpisu z účtu potvrzujícím zadání příkazu k platbě za vstupenku na účet organizátora.

4. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5. Na základě uzavření smlouvy vystaví organizátor účastníkovi daňový/účetní doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána účastníkovi na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení platby.

6. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Čl. IV. – Materiály a obsah příspěvků Konference

1. Účastník je oprávněn užít materiály poskytnuté na Konferenci pro osobní potřebu. Účastník není oprávněn konferenční, propagační materiály a příspěvky prezentované na Konferenci jakkoliv šířit nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu jejich autorů.

2. Organizátor neodpovídá za obsahovou stránku (informace, názory, myšlenky) přednášek přednášejících osob či autorů, prezentovaných na Konferenci.

Čl. V. – Sankce

1. Účastníci konference nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam ve všech prostorách konání Konference, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci Konference, a to v průběhu celé doby konání Konference.

2. V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek je organizátor oprávněn takovou osobu nechat účastníka Konference z místa jejího konání vykázat. V případě, že osoba účastnící se Konference poruší ustanovení uvedené v odst. 1 tohoto článku je tato osoba povinna uhradit Organizátorovi smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na účet Organizátora uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání Konference.

Čl. VI. - Stornovací podmínky

1.    Účastník je oprávněn stornovat zakoupenou vstupenku bez udání důvodu formou žádosti zaslané na e-mailovou adresu taxus@taxus.cz, ve které uvede jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČ, název Konference
a variabilní symbol platby. Účastníkovi bude účtován za storno vstupenky storno poplatek ve výši 1000,- Kč pokud, vstupenku stornuje, tj. doručí žádost výše uvedeným způsobem, méně než 7 dnů před termínem konání Konference. Po skončení Konference nelze vstupenky stornovat.

2.    Účastník je oprávněn převést vstupenku na jinou osobu, a to zasláním oznámení o změně účastníka Konference, které bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČ původního a nového účastníka, název Konference
a variabilní symbol platby, a to doručením oznámení na e-mailovou adresu taxus@taxus.cz nejpozději 1 den před termínem Konference.

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

1.    Účastník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Účastníci tímto výslovně souhlasí s tím, aby bylo splněním služby dle Smlouvy započato před uplynutím lhůty k odstoupení, pokud byla Smlouva uzavřena později než 14 dní před konáním Konference.

2.    Účastník zasláním objednávky dává souhlas s tím , že společnost Motivace a úspěch s.r.o.  je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka Konference poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem Konference sdělené kontaktní údaje, za účelem organizování Konferencí. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník Konference je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. 

3.    Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníky se řídí těmito obchodními podmínkami. Práva a povinnosti neupravené v těchto obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy ČR.

4.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.8.2016